Granskning

FaVer AB kan bistå privata och offentliga verksamheter med att granska och avslöja ekonomiska oegentligheter eller andra former av brott mot interna instruktioner, gällande lagstiftning och regler eller andra klandervärda beteenden.
Ekonomiska oegentligheter, förskingring och bedrägerier påverkar ditt företags renommé och varumärke förutom den rent ekonomiska skadan som följer av denna typ av händelser. Det är därför av stor betydelse att sådana beteenden granskas. Beteendet måste stoppas, värden försöka återvinnas och eventuella brister i internkontrollen måste klarläggas för att förebygga liknande händelser i framtiden.

FaVer har utvecklat en unik process för att förebygga, avslöja och granska denna typ av händelser. Vi överför kunskap till våra kunder för att bidra till utvecklingen av en organisatorisk motståndskraft mot korruption och andra ekonomiska oegentligheter.

FaVers medarbetare har lång erfarenhet och solid kompetens att bistå företag och organisationer med behov av sådan granskning. Vårt mervärde ligger både i vår särskilda kompetens inom samtals- och intervjuteknik i kombination med kriminalteknisk kompetens, och att vår slimmade organisation gör det långt mindre kostnadskrävande med sådana granskningar än många andra tjänsteleverantörer inom detta område.

FaVer har nyligen stärkt vår position på denna marknad genom sammanslagning med det väletablerade företaget Frangs AB, Björn Frang.

Vårt internationella kontaktnät ger oss mycket goda förutsättningar att arbeta över landsgränser.